L’Ajuntament de sa Pobla, atenent les necessitats econòmiques que han sorgit arran de la situació de pandèmia, ha volgut seguir apostant per promoure la música i la cultura al nostre poble.

Per això, avui dia 9 de juliol del 2020 ha publicat al BOIB l’oferta d’una sèrie d’ajudes per  a tots aquells alumnes de l’Escola de Música de sa Pobla que compleixin els requisits descrits a la convocatòria.

Podeu descarregar-vos les bases d’aquesta convocatòria clicant AQUÍ.
NOTA: degut a que l’annex I del BOIB està malament, descarregau l’ANNEX I clicant a: Annex I (Corregit)
Es recomana llegir amb deteniment les bases per saber-ne tots els detalls, però en línies generals volem destacar que:
 • El DARRER DIA per presentar la documentació és el 29 de juliol del 2020.
 • La documentació s’ha de presentar a l’Ajuntament de sa Pobla a través d’una instància
 • Les quantitats de les ajudes vendran determinats segons ingressos familiars, a partir de les següents característiques:


Breu resum de la documentació a presentar:

 1. Còpia del DNI o altre document d’identitat del sol·licitant. 
 2. Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre. 
 3. Annex I d’aquestes bases. 
 4. Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat mitjançant els corresponents certificats, que es podrà substituir per una declaració responsable d’acord amb l’article 11.f segon paràgraf del Text refós de la Llei de subvencions, per tractar-se de subvencions de quantia inferior a 3.000 euros (aquesta declaració es pot realitzar emplenant l’apartat corresponent de l’imprès de sol·licitud, annex I).
 5. Certificat de convivència, emès per l’Ajuntament de sa Pobla, on figurin totes les persones que conviuen en el domicili familiar. 
 6. En el cas que un dels progenitors no convisqui al domicili familiar, sentència de divorci, acord de separació o, si no existeixen els esmentats documents, una declaració jurada del sol·licitant en què s’indiqui si es rep algun tipus de pensió i per quin import. 
 7. Certificat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària relatiu a la declaració de l’IRPF de l’any 2019 referida als ingressos de l’any 2019 de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 17 anys a 31 de desembre de 2019. En el cas que algun d’aquests membres no hagi fet declaració de l’IRPF s’ha de presentar certificat d’imputacions de l’IRPF de 2018. Aquests documents es poden sol·licitar a través de la pàgina web de l’AEAT www.agenciatributaria.es o directament a l’enllaç: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml).
 8.  Resolució o certificat que acrediti el reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan públic competent (només en el cas que a launitat familiar hi hagi algun membre amb discapacitat), si n’és el cas.
 9. En el cas de família monoparental, còpia del
  llibre de família. Certificat d’imputacions íntegres de tots els membres de la unitat familiar.
 10. Imprès de justificació de la matrícula de l’Escola de música. (enviar un correu a musica.sapobla@gmail.com per demanar aquest imprés)
 11. Resguard del banc dels pagaments mensual i certificat de l’Escola de música en tant que aquests pagaments estan realitzats.
Volem agrair a l’Ajuntament de sa Pobla, i en especial a l’àrea de Cultura, l’esforç per seguir promovent la música entre els nostres joves.